Administratorem danych osobowych jest Marek R. Jankowski – Broker ubezpieczeniowy.

Dane podane w formularzu kontaktowym nie będą przetwarzane, gromadzone lub wykorzystywane do innych celów niż udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.