Krótki słownik terminów ubezpieczeniowych

 

OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dokument określający wszystkie warunki umowy ubezpieczenia, będący integralną częścią Umowy ubezpieczenia. Wszelkie odstępstwa od OWU spisuje się w dokumencie – Szczególne Warunki Ubezpieczenia lub Klauzule specjalne.

UBEZPIECZAJĄCY

Osoba fizyczna lub prawna, która zawiera umowę ubezpieczenia na swój lub cudzy rachunek.

UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK

Umowa ubezpieczenia, gdzie, zgodnie z Art. 808 Kodeksu Cywilnego, ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego, sam nie będąc ubezpieczonym.

UBEZPIECZONY

Osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia. W ubezpieczeniu na życie, osoba, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia. W myśl zasady – „nie spekulować ludzkim życiem” ,ubezpieczony musi wyrazić zgodę na ubezpieczenie swojego życia.

UNDERWRITING MEDYCZNY

Czynności mające na celu oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego w odniesieniu do konkretnej osoby. Są to najczęściej: ankieta medyczna, badania medyczne podstawowe lub kompleksowa ocena stanu zdrowia. Zakres oceny medycznej zależny jest od wieku ubezpieczonego oraz deklarowanej sumy ubezpieczenia.

UPRAWNIONY

Osoba fizyczna lub prawna, która została wskazana w umowie ubezpieczenia jako beneficjent z tej umowy. Osoba, której zostanie wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe przypadku zgonu ubezpieczonego.

WSKAZANIE UPRAWNIONEGO

Zgodnie z Art. 831 KC, Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego.

ZGON W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Nagłe i nieoczekiwane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, działającą niezależnie od woli Ubezpieczonego, będące bezpośrednią przyczyną doznania przez Ubezpieczonego obrażeń, w wyniku których zmarł. Zdarzenie to powoduje wypłatę umówionej, dodatkowej sumy ubezpieczenia.

Zazwyczaj OWU przewidują szereg wyłączeń, kiedy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia, co nie oznacza, że świadczenie podstawowe nie zostanie wypłacone.

ZGON Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY

Śmierć ubezpieczonego, skutkująca odpowiedzialnością Ubezpieczyciela do wysokości sumy ubezpieczenia. O ile tak stanowią OWU, świadczenie może nie być wypłacone, jeżeli zgon nastąpił na skutek:

– usiłowania lub popełnienia samobójstwa przed upływem 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia,

– umyślnego przestępstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego,

– działań wojennych, działań zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych,

– w związku ze skażeniem radioaktywnym bądź katastrofą nuklearną,

– czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, w tym m.in. rozruchach, sabotażach, porachunkach.